ངས་ ལྷག་དཀར་ དམ་བཅའ།

Practising Tibetan on my apple keypad

ང་ བོད་ པ་ དང་ ཉི་ཧོང་ ཡིན།

ང་ དབྱིན་ཡུལ་ ལ་ སྐྱེས་ པ་ རེད།

ང་ བོད་ རང་བཙན་ སློབ་ཕྲུག་ ཙོ་གས་པ་ ལས་ཀ་ བྱད་ ཡིན་ ཡིན་ནའང་ ད་ལྷ་ ང་ རྡ་རམ་ས་ལ་ ལ་  བོད་ཡིག་ དང་ བོད་ཀྱི་ སྦྱང་ ཀྱི་ ཡོད།

ང་ བདུན་ཕྲག་ གཉིས་  ས་ར་ ལ་ བསྡད་ པ་ ཡིན་ ཡིན་ནའང་ ངས་ ས་ར་ བཞག ་པ་ ཡིན་ གང་ཡིན་ཟེར་ན་ ང་ ལ་ སྒེར་གྱི་ དགེ་རྒན་ དགོས་ འདུག།

ངའི་ གསར་པ་ རྒན་ ལགས་ མིང་ལ་ ཨ་ཆེ་ ཉི་མ་ ལགས་ རེད་ ཁོང་ ་ཤིན་ཏུ་ ཡག་པོ་ འདུག།

དེ་རིང་ ང་ དཔེ་མཛོད་ཁང་ ལ་ དེབ་གཞུང་ བྱེད་ ཀྱི་ ཡིན་ གང་ཡིན་ཟེར་ན་ ཕ་གིར་ ལ་ བོད་སྐད་ འཛིན་གྲྭ་ འདུག།

རྡ་རམ་ས་ལ་ གནམ་ཤིས་ ous du་ ཉིན་རྟག་པ་ ཆར་པ་ འབབ་ ཀྱི་ འདུག་ ཨ་ནི་ གློག་ མིན་འདུག།

ང་ དབྱིན་ཡུལ་ དྲན་ ཀྱི་ མིན་ འདུག་ ཡིན་ནའང་ ང་ ནང་གྱི་ ཁ་ལག་ དྲན་ ཀྱི་ འདུག།

བདུན་ཕྲག་ རྗེས་མ་ ང་ sikkim་ ལ་ འགྲོ་ ཡག་ ཡིན་ Sikkim.་ལ་ ཤིན་ཏུ་ སྐྱིད་པོ་ འདུག་ གང་ཡིན་ཟེར་ན་ ང་ བོད་ པའི་ ཁ་ལག་ ཞིམ་པོ་ ཟ་ཡག་རག་ཀྱི་ འདུག།  ང་ sikkim་ ལ་ མུ་མཐུད་ནས་ བོད་སྐད་ སྦྱང་ཡག་ ཡིན།

ངས་ ལྷག་དཀར་ ཉིན་དེབ་ ནང་ལ་ བོད་ཡིག་ འབྲི་ཡ་ ཐབས་ཤེས་བྱེད་ ཀྱི་ ཡིན།

Note:
i don’t know the tibetan spelling for ous du.
My Tibetan spelling and grammar is pretty poor, this has not been fully proof checked, so you will see some mistakes but I think this is one good way to practice my Tibetan writing. Any comments, feedback, tips etc, most welcome.